اهداف واستراتژی

روغن های پایه بدون وجود مواد افزودنی قادر به تامین کیفیت مناسب و خواص مطلوب در روانکارها نیستند. مواد افزودنی، ترکیبات شیمیایی سنتزی هستند که ویژگی‏های مختلفی را در روانکارها ایجاد می‏ نمایند، آنها می‏ توانند بهبود دهنده خواص مطلوب، بازدارنده ویژگی‏های نامطلوب و یا ایجادکننده خواص جدید در روانکارها باشند.

این شرکت در نظر دارد مجموع افزودنی های روغن کشور را تولید و عرضه نماید.

این افزودنی ها عبارتند از:

 

Antioxidant

Antirust

Detergent

Dispersant

Viscocity improver

PPD

Antifoam

Friction modifire