ضد کف ( Antifoam)

ادتیو ضد کف ( Antifoam )
کف کردن روغن موتور اثری بسیار نامطلوب می باشد که می تواند باعث افزایش اکسیداسیون از طریق مخلوط شدن با هوا شده و موجب آسیب حفره ای و همچنین انتقال نامناسب روغن موتور در سیستم گردش و کمبود روانکاری گردد. علاوه بر تاثیرات مکانیکی منفی میزان کف کردن روغن موتور بستگی بسیار زیادی به خود روغن موتور و کشش سطحی روغن پایه و به خصوص حضور مواد فعال سطحی مانند پاک کننده ها، مواد ضد خوردگی و ترکیبات یونی روغن موتور دارد. در بسیاری از کاربردها، شاید تمایل به تحریک روغن و ایجاد کف باشد در حالیکه در موارد دیگر مقادیر بسیار کمی از کف می تواند بی نهایت دردسرساز باشد، در اینجاست که مواد ضد کف به کار می رود. تصور بر این است که مواد ضد کف به حباب های هوا چسبیده و می توانند پل های ناپایدار بین حباب ها را گسترش داده و یا ایجاد کنند، که منجر به تشکیل حباب های بزرگتر شده که در نتیجه راحتتر به سطح لایه کف آمده و پس از ترکیدن، هوا را آزاد می کنند.