واژه نامه تخصصی روانکارها

Ablation

سایش

Abrasion

سایش، خراش، خراشیدگی، ساییدگی

Abrasive Wear (Cutting Wear)

سایش ناشی از خراشیدگی

Abrasive

ساینده، خورنده

Absolute Filtration Rating

اندازه گیری مطلق فیلتراسیون ، قطر بزرگترین ذره کروی که در شرایط مشخص آزمایشی قادر به عبور از فیلتر میباشد

Absolute Pressure

فشار مطلق

Absolute Viscosity

گرانروی مطلق، گرانروی دینامیک

Absorbent Filter

صافی جاذب، صافی جذب‌کننده

Absorber

موج گیر - ضربه گیر

Absorption

جذب

Accumulator

انباره، مخزن، اکومولاتور، منبع

Acid Number (AN)

عدد اسیدی،مقدار میلی گرم KOH مورد نیاز برای خنثیسازی اسیدهای موجود در یک گرم نمونهی روغن

Acid Sludge

لجن اسیدی

Acid Treating

یک روش قدیمی در پالایش روغن که در آن محصولات میانی حاوی روغن پایه درپالایشگاه با اسید سولفوریک تماس داده میشوند تا رنگ و بو و دیگر خواص آنها بهبود یابد، این روش سبب تولید محصولات اسیدی جانبی میشود

Acid

اسید

Acidity

قدرت اسیدی، اسیدیته، منظور از اسیدیته در روانکارها، معیار وجود مواد اسیدی در آنهاست که با عدد اسیدی کل نشان داده میشود

Acryloids

دسته‌ای از مواد افزودنی که دارای پلیمرهای متااکریلات با گران‌روی پایین هستند و به عنوان بهبود دهندهی شاخص گرانروی و پایین آورندهی نقطهی ریزش به کار میروند

Additive

مادهی افزودنی

Adhesion force

نیروی چسبندگی

Adhesion

چسبندگی

Adhesive Wear

سایش ناشی از چسبندگی

Admiralty metal

مفرغ - آلیاژی از مس، روی و قلع

Adsorptive Filtration

فیلتراسیون جذبی

Aeration

هوادهی، در مجاورت هوا قراردادن، هوا دادن

After Filter

یک واحد فیلتراسیون که آخرین مرحله در واکس‌زدایی به وسیله حلال MEK میباشد و از آلودگی روغن پایه در صورت ایجاد سوراخ در فیلترهای خلاء دوار جلوگیری میکند.

Age hardening

افزایش سختی یك گریس در اثر مرور زمان

Agglomeration

الیگومریزاسیون، انباشتگی، التصاق، متراکم، متراکم کردن، هم جوشی

AGMA Lubricant Number

طبقه‌بندی آگما که برای روغن‌های دنده به کار میرود. اعداد گرانروی آگما با طبقه‌بندی ISOمطابقت دارد

Air bleeder

وسیله‌ای که برای حذف هوا از جریان سیالات هیدرولیک استفاده میشود

Air Breather

وسیله‌ای که اجازهی جابجایی هوا را میدهد، تنفس‌کنندهی هوا

Air Conditioning

تهویه‌ هوا

Air entrainment

تشکیل هوا به صورت حباب‌هایی که به صورت فازهای پراکنده و متفرق در مایع وجود دارد.

Air Lock

هوا بند

Air Motor

وسیله‌ای که گاز فشرده شده را به نیروی مکانیکی و حرکت تبدیل میکند

Air Operated Oil Pump

پمپ روغن كه با هوا كار می كند

Air Release

رهایی هوای داخل روغن

Air/Oil System

یک سیستم روانکاری که در آن مقادیرکم روغن، داخل یک وسیلهی مخلوط‌کنندهی هوا و روغن، فرستاده میشوند، این وسیله، توسط لوله‌هایی به یاتاقان‌ها و دیگر نقاط روغن‌کاری متصل شده است.

Aldehydes

آلدهیدها

Aliphatic

تركیباتی آلی متشكل از كربن و هیدروژن، هیدروکربن‌های اشباع

Alkali

قلیایی، بازی، خاصیت قلیایی

Alkaline

قلیا

All - hydraulic Steering

فرمان هیدرولیكی ؛ فرمان روغنی

All purpose lubricant

روانساز چند منظوره

All weather oil

روغن چهار فصل

Allowable load

بار مجاز

Allowable wear unit

حد مجاز سائیدگی

Almen EP Lubricant Tester

یک دستگاه یاتاقان‌های روغنی که برای تعیین ظرفیت تحمل بار یا خاصیت فشارپذیری روغن‌های دنده استفاده میشود

Aluminum alloy piston

پیستون با آلیاژ آلومینیوم

Ambient Temperature

دمای محیط، دمای منطقه یا اتمسفر اطراف یک فرآیند (واکنش(

Anhydrous

بدون آب، بیآب، خشک، آنیدر، انیدر

Aniline Point

حداقل دمایی که در آن حجم‌های برابر از آنیلین و نمونه مورد آزمایش به طور کامل در یکدیگرحل میشوند، محصولات نفتی آروماتیک و یا نفتنیک دمای آنیلین پایین‌تری نسبت به مواد پارافینیک دارند

Anti foam agent

ماده ضد كف

Anti rust

ضد زنگ

Antifreeze

ضد یخ

Antifriction bearing

یاتاقان ضد اصطکاک، یک نوع یاتاقان غلتشی تماسی، که در آن اجزای غلتنده به وسیلهی اعضای غلتشی و کروی حمایت میشوند

Antiknock agent

ماده ضد کوبش

Antioxidant

آنتیاکسیدان، ضد اکسایش

Anti-seize agent

نوعی گریس که دارای گرافیت و یا مواد جامد دیگری است . این ماده در نقاطی که به هم پیچ میشوند، مالیده میشود تا از ایجاد جوش‌خوردگی در نقاط تماس، به خصوص در شرایط دمای بالا، جلوگیری کند.

Antistatic additive

مادهی افزودنی آنتی استاتیک، ماده افزودنی که سبب افزایش رسانایی سوخت‌های هیدروکربنی به منظور تسریع در پراکنده سازی بارهای الکتریکی برای جلوگیری از آتش سوزی میشود

Antiwear Additive (agent)

مواد افزودنی ضد سایش

API Engine Service Categories

طبقه‌بندیهای کیفی روغن موتورهای بنزینی و دیزلی که به وسیله انجمن نفت آمریکا بنیان نهاده شده‌اند

API Gravity

معیار اندازه‌گیری چگالی که به وسیلهی انستیتو نفت آمریکا، بنیان نهاده شده است.

Apparent Viscosity

گرانروی ظاهری، نسبت تنش برشی به سرعت برشی در یک سیال غیر نیوتنی مانند گریس یا یک روغن چند درجه، که بر حسب پوآز اندازه‌گیری میشود. گرانروی ظاهری همگام با تغییرات سرعت برشی و دما تغییر میکند و باید مقدار آن در دما و سرعت برش معینی گزارش شود.

Appearance

شرایط ظاهری روغن پایه مانند شفافیت و روشنی

Aromatic

هیدروکربن‌های حلقوی، آروماتیک

Ash Content

مقدار خاكستر

Ash

خاکستر، مقدار مواد غیر آلی موجود در روانکار، که به وسیله سوزاندن روغن و وزن‌کردن مواد باقیمانده و بر حسب درصد وزنی بیان میشود

Ashless Dispersants

ماده متفرق‌کنندهی بدون خاكستر

Asperities

ناهمواریهای میکروسکوپی موجود در سطح فلزات، که در پی عملیات پرداخت سطح، بر روی آن ایجاد میشود.

Asphalt

محصولات جانبی واحد آسفالت‌زدایی به وسیلهی پروپان، که به صورت نامحلول در پروپان وجود دارند

Asphaltenes

ترکیبات نفت خام که در تولوئن یا دی سولفید کربن، به صورت محلول‌اند، اما در پنتان و هپتان به صورت نامحلول میباشند.

Atmospheric Pressure

فشار اتمسفریک

Automatic gear box

جعبه دنده خودكار

Automatic grinding machine

ماشین تراشکاری خودكار

Automatic hydraulic

سیستم هیدرولیك خودكار

Automatic Transmission Fluid (ATF)

سیال انتقال قدرت اتوماتیک

Automatic transmission lubrication

روغنكاری دستگاه انتقال نیروی خودكار

Automatic transmission

جعبه دنده خودكار ؛ دستگاه انتقال نیروی خودكار

Axial Load Bearing

یاتاقان بارمحوری، یاتاقانی که در آن نیرو در راستای محور چرخش یاتاقان وارد میشود

Axle bearing retainer

واشر نگهدارنده یاتاقان محور چرخ

Axle bearing

یاتاقان محور چرخ ؛ یاتاقان توپی چرخ

Axle

محور

Babbitt

یکی از آلیاژهای نرم، سفید و غیرآهنی تشکیل‌دهندهی یاتاقان‌ها که عمدتاً از مس، آنتی موان، قلع و روی تشکیل شده است.

Back Pressure

فشار برگشتی

Bactericide

مواد افزودنی موجود در فرمولاسیون روغن‌های برش و تراشکاریِ مخلوط با آب، که برای جلوگیری از رشد باکتریها در اثر وجود آب به کار میروند.

Baffle

وسیلهی که در برابر جریان سیال مقاومت میکند، تیغه، سپر، مانع، سد، موج‌گیر

Balance lever lubricator

روان كننده اهرم تعادل

Ball bearing lock ring

خار فنری بلبرینگ

Ball bearing pulley

چرخك (قرقره) بلبرینگ

Ball bearing retainer ring

حلقه نگهدارنده بلبرینگ

Ball bearing socket

كاسه بلبرینگ چرخ

Ball bearing

یاتاقان ساچمه‌ای، یک نوع یاتاقان غلتان، که دارای اجزای غلتان به صورت ساچمه میباشند.

Ball cup

كاسه ساچمه

Barium soap grease

گریس صابون باریم که از نظر ظاهری صاف تا ریشه دار بوده و در برابر شستشو با آب مقاوم است.

Barrel

یک واحد حجم برای مایعات نفتی که برابر با 159 لیتر می باشد.

Base Bearing

یاتاقان ساده

Base Number (BN)

عدد بازی، مقدار اسید کلریدریک مورد نیاز برای خنثیسازی تمام ترکیبات قلیایی موجود در یک گرم از نمونهی روغن که براساس مقدار میلی گرم‌KOH معادل آن گزارش میشود. این خاصیت برای مشخص نمودن توانایی یک روغن در خنثیسازی مواد اسیدی تولید شده در روغن موتور میب

Base Oil

روغن پایه، روغن پالایش شده که با دیگر روغن‌ها و مواد افزودنی ترکیب شده و یک روغن روانکار را پدید میآورد.

Base Stock

سیال پایه، که معمولاً بخشی از نفت خام تصفیه شده، یا یک مادهی سینتتیک میباشد که مواد افزودنی به آن اضافه می شود تا روانکار نهایی آماده گردد.

Base

باز، قلیا، ماده‌ای که اسید را خنثی میکند، یک مادهی افزودنی به روغن، که حاوی کربنات‌های فلزی است و برای خنثی‌کردن اسیدهای ناشی ازکارکرد روغن به کار میرود.

Batch

پیمانه، پیمانه ای، دسته، هر مقدار مادهی مورد استفاده و یا درنظر گرفته شده به عنوان واحد در یک فرآیند

Bearing lubricant

روانكار یاتاقان

Bearing oil pressure

فشار روغن یاتاقان

Bearing rear ring

خار فنری عقب یاتاقان

Bearing retainer sleeve

بوش نگهدارنده یاتاقان

Bearing roller

غلطك یاتاقان

Bearing

یاتاقان، یاتاقان

Bent none lubricating gun

تلمبه روغن زن سر كج

Bentonite

بنتونیت، ماده‌ی نرم و متخلخلی که قدرت جذبی تا 5 برابر وزن خود دارد. از این ماده در خالص‌سازی روغن‌های کارکرده استفاده میشود.

Benzene insolubles

مواد نامحلول در بنزن، آزمونی برای تعیین آلودگی‌های روغن کارکرده که طبق روش ASTM D893 انجام می‌گیرد.

Beta Rating

روش مقایسه کارایی فیلترها، این کار با استفاده از آزمایش‌های چند مرحله‌ای صورت میگیرد که در آن تعداد ذرات با اندازهی معین، قبل و بعد از عبور از فیلتر شمرده میشوند.

Bevel gear

چرخ‌دنده‌ی مخروطی

Biocides

مادهی افزودنی از بین برنده‌ی میکروارگانیسم‌ها در یک سیال

Biodegradable

زیست‌تخریب‌پذیر،ماده‌ای که توسط باکتریها و یا دیگر عوامل طبیعی قابل تخریب و تجزیه باشد

Biodegradation

زیست‌تخریب‌پذیری ، تجزیه شیمیایی مواد توسط میکروارگانیسم‌های زندهی موجود در محیط، این فرآیند به میکروارگانیسم‌های ویژه مانند، باکتریها، خمیرمایه و قارچ که این مولکول‌ها را به عنوان غذا تجزیه میکنند بستگی دارد. ساختار‌های شیمیایی مختلف، در برابر تجزیهی

Bitumen (asphalt, tar)

مواد باقیماندهی ویسکوز حاصل از تقطیر در خلاء که به رنگ سیاه و یا قهوه‌ای میباشند، این ماده حاوی هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای با وزن مولکولی بالا و مقدار کمی ترکیبات گوگردی و نیتروژنه میباشد.

Black Oil

روغن سیاه، روانکارهای حاوی مواد آسفالتی، که دارای چسبناکی زیادی بوده و برای چرخ‌دنده‌های باز و کابل‌های فولادی استفاده میشود.

Black Products

روغن‌های سوختی، به عنوان مثال، محصولات سنگین مرحلهی تقطیر

Bleeder Valve

دریچه هواگیری

Bleeding hydraulic system

هواگیری سیستم هیدرولیكی

Bleeding

جدا شدن مقداری روغن از گریس، پس دادن مایع

Blending

فرآیند اختلاط و ترکیب روانکارها یا ترکیبات آنها به منظور دستیابی به خواص فیزیکی و یا شیمیایی دلخواه

Bloom

رنگ سطح یک روغن یا گریس(آبی یا سبز) هنگامی که نور روز تحت زاویه‌ی 45 درجه از روی آن منعکس می‌شود.

Blowby

عبورگازهای حاصل از احتراق از فضای میان رینگ‌ها و دیواره‌ی سیلندر به فضای کارتر

Boiling Point

نقطهی جوش

Boiling Range

بازهی جوش، بازهی دمایی میان کمترین دمای جوش و بیشترین دمای جوش در ترکیب چند مایع

Bomb( Oxidation)

آزمایش پایداری اکسیداسیون یک ماده در یك بمب، در این آزمایش ماده‌ی مورد نظر را همراه اکسیژن تحت فشار در یک ظرف دربسته نگه‌داری می‌کنند و با اندازه‌گیری کاهش فشار اکسیژن، مقدار اکسیداسیونی را که رخ داده‌ است،تعیین میکنند.

Bore Polishing

صیقلی شدن بیش از اندازهی سطح داخلی سیلندر به شکلی که ظاهر آینه‌ای پیدا کند. این امر سبب ایجاد اختلال در عملکرد رینگ روغن در کنترل مصرف روغن در محفظه سیلندر میگردد.

Boundary Lubrication

روانکاری شرایط مرزی

Break Down Maintenance

تعمیر پس از شکست وتخریب قطعه

Bridging

شرایطی در بارگذاری فیلتر، که در آن ذرات آلوده‌کننده، فضای میان اجزای فیلتر را مسدود میکنند.

Bright stock

یک روغن سنگین با نقطهی ریزش پایین، که برای تأمین استحکام کافی لایه‌‌های روغن در یاتاقان‌ها استفاده میشود، این ماده از خراشیدگی جلوگیری کرده و مصرف روغن را کاهش میدهد و معمولاً با استفاده از گرانروی ‌معرفی میشود.

Brinelling

خرابی دایمی سطوح یاتاقان‌ها در جایی که ساچمه‌ها با سطح رینگ تماس دارند، این پدیده براثر بار بیش از حد، حاصل میشود.

Brookfield Viscosity

گرانروی ظاهری در مقیاس سانتی پوآز که بوسیلهی ویسکومتربروکفیلد تعیین میشود، و برای تعیین گرانروی روغن در دمای پایین به کار میرود.

Built in-dirt

آلودگی درونی، آلودگی که از فیلتر یا سایر اجزای مسیر وارد جریان میشود.

Bulk Modulus

مدول بالک، نسبت تنش نرمال به تغییرات حجمی، که برای تعیین تراکم‌پذیری سیالات استفاده میشود. تراکم‌پذیری سیال با مدول بالک نسبت عکس دارد.

Bushing

غلاف‌دار کردن، بوش زدن

Bypass Filtration

فیلترسیون جانبی، نوعی فیلتراسیون که در این روش، تنها قسمتی از تمام جریان سیال گردش‌کننده از فیلتر عبور می‌کند.

Bypass Valve

شیر مسیر فرعی، شیر کنارگذر

Cable compound

روغن کابل که برای ضد آب کردن پوشش عایق به کار میرود.

Calcium Complex Soap

صابون كمپلكس كلسیم، نوعی صابون برای استفاده در گریس‌ها که مولکول آن کمپلکسی از صابون کلسیم و یک نمک اسید با وزن مولکولی کم تا متوسط است. گریس‌های ساخته شده با این صابون‌ها نقطهی قطره شدن بالا وپایداری مکانیکی و حرارتی خیلی خوبی دارند.

Calcium Soap

صابون كلسیم، یک اسید چرب که به عنوان غلیظ‌کننده در گریس‌ها به کار میرود، گریس‌هایی که با این صابون ساخته میشوند، درمقابل آب مقاوم میباشند، اما در دمای بالا ناپایدارند

Cam

بادامک، شفت‌های مورد استفاده در اکثر موتورهای احتراق داخلی برای بازکردن و بستن سوپاپ‌ها دارای بادامک هستند.

Camshaft

میل سوپاپ

Capillarity

مویینگی

Capillary Viscometer

ویسکومتر مویین، ویسکومتری که در آن روغن از درون یک لولهی مویین عبور میکند

Carbon (Deposit)

رسوبات سیاه و جامد در شیار پیستون که مانع از جابجایی رینگ شده و منجر به سایش و یا کاهش قدرت موتور میشوند

Carbon Residue

باقیمانده کربنی، ماده زغالی باقیماندهی حاصل از افزایش بیش از حد دمای روغن

Carbon Type

نوع کربن (پارافینیک، نفتنیک و آروماتیک(

Carbon

کربن

Carbonaceous deposit (Carbon)

رسوب سختی که عمدتاً از باقیمانده‌های آلی تشکیل شده و به وسیلهی حجم، ضخامت و بافت (ترکیب) مشخص میشود

Carburetor

کاربراتور

Carburize

عمل آمیختن سوخت با هوا

Carcinogen

مواد نفتی ویژه‌ای که به عنوان مادهی سرطان‌زا در طبقه‌بندی OSHA قرار میگیرند.

Cartridge

یک وسیلهی خلل و فرج‌دار در فیلتر که فرایند واقعی فیلتراسیون را انجام میدهد

Casedrain Filter

فیلتری که در خط لوله قرار گرفته و به وسیلهی یک پمپ یا یک موتور با سیال تماس دارد

Catalyst

كاتالیست، ماده‌ای که بدون آنکه خودش وارد واکنش شود، باعث تغییر سرعت واکنش‌های شیمیایی میگردد

Catalytic Converter

وسیله‌ای در اگزوز اتومبیل که با استفاده از کاتالیزور، گازهای مونواکسید‌کربن را به دیاکسید‌کربن و اکسیدهای نیتروژن را به گاز نیتروژن و هیدرو کربنها را به آب و دی اکسید کربن تبدیل میکند.

Catalytic Cracking

شکست مولکول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سنگین توسط واکنش‌های کاتالیستی وتبدیل آنها به مولکول‌های سبک‌تر

Catalytic Dewaxing (ca.dewaxing)

واکس‌گیری کاتالیستی

Catalytic Partial Oxidation

اکسیداسیون جزیی گاز متان وتبدیل آن به گاز سنتزشده( H2 و Co)

Catalytic Reforming

تغییر شکل مولکول‌ هیدروکربن‌های خطی و تبدیل آنها به هیدروکربن‌های حلقوی یا شاخه ای با استفاده از واکنش کاتالیستی

Catastrophic Failure

خرابی ناگهانی یک دستگاه که منجر به صرف هزینهی زیاد میشود

Caustic

هرمادهی دارای خواص بازی شدید مانند هیدروکسید سدیم

Centipoise (cP)

سانتیپویز، یک سانتیپوآز، برابریک صدم پوآز است. یک پوآز واحد اصلی گرانروی دینامیک در سیستمCGS (سانتیمتر، گرم، ثانیه) است. گرانرویی آب در دمای 20°C تقریباً یک سانتیپویز است.

Centistoke

سانتیاستوک، یک سانتی استوک برابریک صدم استوک است. استوک واحد گرانروی سینماتیک در سیستمCGS (سانتیمتر، گرم، ثانیه) است. سانتیپوآز و سانتی استوک توسط چگالی سیال به هم ارتباط مییابند.

Centralized Lubrication

روانکاری مرکزی، سیستم روانکاری که در آن مقدار مشخصی از یک نوع روانکار یا روانکارهای مختلف برای روغن‌کاری ماشین‌های گوناگون از یک مخزن مرکزی تأمین میشود.

Centrifugal Separator

سانتریفیوژ، یک جداکننده که ناخالصیهای مایع و جامد را از سیالی که باید تصفیه شود، جدا میکند.

Ceresin

سرزین،یک واکس هیدروکربنی که در ساخت شمع، واکس، کفش و غیره کاربرد دارد.

Cetane Improver

ماده افزودنی برای افزایش عدد ستان سوخت دیزل

Cetane index

اندیس عددستان، عددی نزدیک به عددستان که برابر با حاصل‌ضرب وزن مخصوص API در نقطهی جوش متوسط آن است.

Cetane Number

عدد ستان

Cetane

ستان، مایع هیدروکربنی بیرنگ، C15H34، که برای تعیین استاندارد در کارایی احتراق سوخت دیزل استفاده میشود.

Channeling

چند مجرایی شدن، رگه‌شدن. حادثه‌ای که در روغن‌های دنده و گریس‌ها به هنگام افزایش ضخامت آنها به علت هوای سرد و دیگر عوامل رخ میدهد، که در این حالت شیارهایی بر روی قطعه‌ای که باید روغن‌کاری شود، ایجاد میشود که مانع از ایجاد لایهی کامل روغن روی قطعه میشود

Chemical Stability

پایداری شیمیایی

Chip control Filter

یک فیلتر که با هدف تصفیه ذرات بزرگ و درشت از سیال ورودی به واحد پایین دست استفاده میشود

Chlorinated wax

واکس‌های کلرینه شده

Circulating Header System

یک سیستم روانکاری که دارای مخازن جدا از هم بوده و پمپ‌های روغن به صورت پیوسته روغن را در سیستم به جریان انداخته و روغن پس از عبور از ماشین‌آلات و فیلتراسیون به مخازن باز میگردد

Circulating Lubrication

سیستمی که در آن، روغن پس از روغن‌کاری اجزای موردنظر مجدداً توسط پمپ به آن سیستم فرستاده میشود

Circulating Oil System

یک سیستم روانکاری که در آن، پمپ، روغن را به طور مداوم در مدار به جریان انداخته و از نقاط دارای اصطکاک عبور میدهد. و روغن پمپاژ شده به مخزن برگشته و فیلتر شده و پس از سرمایش مجدداً مصرف میشود.

Circulating Oil

روغن گردشی

Clay

خاك فعال

Clay Filtration

فرآیند پالایش توسط خاک فعال‌شده، بوگسیت یا مواد معدنی دیگر به منظور جذب ذرات ریز از روانکارها مانند جذب بقایای آب، اسید و ترکیبات قطبی

Clay Treating

فرآیند بهبود کیفیت یک روغن پایه به وسیلهی تماس آن با یک نوع خاک فعال، به طوری که آلودگیهای موجود‌ در روغن جذب خاک فعال میشود

Clean Room

محوطه ای که در آن شرایط محیطی مانند دما و رطوبت و فشار توسط وسیله‌ها و فرآیند‌های مشخص و افراد کارآزموده کنترل میشود

Cleanable

قسمتی در فیلتر، که پس از پایان دورهی کارکرد میتواند توسط فرآیند مناسبی به درصد قابل قبولی از ظرفیت اولیهی خود دست یابد

Cleanliness Level (CL)

سطح تمیزی

Cleveland Open Cup (COC)

آزمایش تعیین نقطهی اشتعال که در آن سطح نمونه مورد نظر کاملاً در معرض هوای محیط قرار دارد و بنابراین نسبت به بقایای آلودگیهای فرار غیر حساس است.

Clogging

محدودیت در مسیر جریان که توسط انباشتگی ناخالصیها در طول مسیر جریان اتفاق میافتد.

Closed Cup

روشی که برای تعیین نقطه اشتعال سوخت‌ها، حلال‌ها و آسفالت‌های رقیق استفاده میشود. در این روش از یک ظرف سرپوشیده استفاده میشود که نمونهی آزمایش درون آن قرار گرفته و گرم میشود و به طور متناوب در معرض شعلهی کوچکی قرار میگیرد. کمترین دمایی که در آن دما،

Cloud Point Testing

آزمایش تعیین نقطه ابری شدن بر اساس روش ASTM D2500 ، با استفاده از این روش، دمایی تعیین می شود که در آن دما روغن شروع به کدر شدن می کند.

Cloud Point

نقطهی ابری شدن، دمایی که در آن تشکیل کریستال‌های واکس در روغن یا سوخت موجب کدری و تیرگی رنگ روغن یا سوخت میشود.

Coastal Oil

واژهی معمول برای هر ماده خام نفتنیک که از میدان‌های نفتی در خلیج تگزاس حاصل میشود

Coefficient of Friction

ضریب اصطکاک

Cohesion

چسبندگی

Cold cranking simulator

ویسکومتری که به منظور پیش‌بینی توانایی یک روغن در روانکاری رضایت‌بخش در شرایط سرما به کار میرود.

Cold flow Improver

مواد افزودنی به سوخت دیزل که به منظور بهبود جریان سوخت دیزل در هوای سرد به آن اضافه میشوند. در برخی موارد، این مواد افزودنی ممکن است که قابلیت عملکرد را با اصلاح اندازه و ساختار کریستال‌های واکس که در دماهای پایین در سوخت ته‌نشین میشوند، بهبود بخشند، در

Cold set grease

نوعی گریس كه بعد از تولید و عمومآ بعد از بسته بندی ، به تدریج سفت تر می شود

Combustion

احتراق، اکسایش سریع یک سوخت، محصولات یک احتراق کامل و ایده‌آل، آب و دیاکسیدکربن هستند، اگر احتراق کامل نباشد، برخی از کربن‌ها کاملاً اکسایش نیافته و مونوکسید کربن تولید میشود. در بنزین برای احتراق کامل نسبت جرمی هوا به سوخت باید 15 به یک باشد. اگر غلظت

Compatibility

سازگاری، توانایی چند ماده در مخلوط شدن با یکدیگر به گونه‌ای که یک مخلوط یکنواخت و پایدار ایجاد نمایند.

Compound

ترکیب

Compressibility

تراکم‌پذیری

Compression Ignition Engine

موتور دیزل، موتورهای درون سوزی كه بدون شمع كار می كنند

Compression ratio

نسبت تراکم، در یک موتور احتراق داخلی، نسبت حجم محفظه احتراق در حالتی که پیستون در پایین‌ترین موقعیت خود قرار دارد به حجم محفظه احتراق در حالتی که پیستون در بالاترین موقعیت خود قرار دارد، را نسبت تراکم گویند. موتورهای بنزینی با نسبت تراکم بالا نیاز به سوخت

Concrete form coating

روغن قالب بتن، یک مادهی روغنی که به قالب‌های روغنی مالیده میشود تا از چسبندگی بتن به قالب جلوگیری شود.

Condensate

در پالایش روغن، مایع حاصل از میعان بخارات هیدروکربن‌ها را گویند، نفت تقطیر شده، نفت میعانی

Congealing point

دمایی که در آن دما، واکس ذوب شده دیگر جاری نمیشود. این دما معمولاً از دمای ذوب واکس کمتر است.

Conradson carbon residue(CCR)

باقیمانده كربن كه به روش كنرادسون اندازه گیری شده باشد

Consistency

استحکام، غلظت، پایداری، یکنواختی درجه‌ای که در آن یک مادهی نیمه جامد مانند گریس در مقابل تغییر شکل مقاومت میکند که برخی اوقات برای نشان‌دادن کیفی گرانروی سیالات استفاده میشود(ASTM Designation D217)

Contaminant Failure

خرابی حاصل از آلودگی، کاهش کارایی به علت وجود آلودگی، دو نوع اصلی خرابی حاصل از آلودگی عبارت‌اند از: خرابی محسوس، که منجر به کاهش تدریجی کارایی یا بازده میشود و خرابی ناگهانی یا خرابی غیرمنتظره

Contaminant Lock

ذرات سفت و فشرده تشکیل‌شده به علت وجود آلودگیهای جامد

Contaminant

آلودگی

Coolant

سیالی که برای انتقال گرما به کار میرود، سیالات خنک‌کننده

Copolymer

كوپلیمر، پلیمری که از دو نوع مونومر گوناگون تشکیل شده است.

Copper Strip Corrosion

توانایی یک محصول نفتی در خوردگی ورقهای مسی که بوسیله آزمایش ASTM D130 اندازه گیری می شود.

Corrosion Inhibitor

مواد افزودنی بازدارندهی خوردگی،

Corrosion

هرگونه تهاجم شیمیایی به قطعات فلزی، زنگ‌زدگی یک حالت خاص خوردگی در آهن است.

Corrosive wear

ساییدگی سطوح به علت خوردگی شمیایی

Coupling

کوپلینگ، متصل کننده

Cracking Pressure

فشاری که در آن فشار سوپاپ‌ها باز شده و سیال عبور میکند

Cracking

شکست مولکول‌های بزرگ هیدروکربنی و تبدیل آنها به مولکول‌های کوچک توسط گرما و یا واکنش های کاتالیستی

Crankcase

كارتر، مخزن روغن در موتور

Crankcase ventilation

تهویه كارتر

Crown

تاج پیستون

Crude oil

نفت خام

Crude Types

طبقه‌بندی نفت خام که برپایه درصد غالب و عمدهی هیدروکربن‌های تشکیل دهندهی آن صورت گرفته است. نفت خام به گروههای نفتنیک، پارافینیک، آسفالتیک (نفتنیک/آروماتیک) و مخلوط (پارافینیک/ نفتنیک/ آروماتیک) تقسیم میشود.

Cure

عمل اوردن ماده ای با مواد كمكی

Cut

برش، برشهای نفت خام

Cutting fluid

روغن برش و تراش

Cutting Fluid

هر سیالی که برای یک وسیلهی برش (فلزکاری) استفاده میشود تا به وسیلهی انتقال حرارت و ایجاد روانکاری و غیره به برش‌کاری کمک کند.

Cycle

چرخه

Cylinder head

سر سیلندر موتور

Cylinder head cover

قالپاق سر سیلندر

Cylinder

سیلندر

De-aerator

جداکننده‌ای که هوا را از سیستم سیالات جدا میکند، هوازدا، هواگیر

Deasphalted Oil

روغن آسفالت‌زدایی شده

Decanter

جداکننده، دکانتور، رسوب‌گیر، مخزن تفکیک، ظرف سرریزکن، ظرف سرریزی، وسیله‌ای در واحد استخراج توسط فورفورال که اجازه‌ جدایی فازهای فورفورال و آب را میدهد.

Degas

گاززدایی، حذف گاز از یک سیال که اغلب توسط روش‌های اولتراسونیک و یا خلاء صورت میگیرد،

Degradation

خراب شدن، تجزیه، تخریب

Dehydrator

دستگاه آب‌زدا، وسیله‌ای که آب را از یک سیستم سیالات جدا میکند

Delamination Wear

سایش به صورت لایه لایه‌شدن، سایش ناشی از تفکیک لایه‌ای، نوعی فرآیند سایش پیچیده که در آن سطح ماشین به وسیلهی نیروهای وارد از طرف سطح دیگر لایه لایه شده و از بین میرود.

Demerit Rating

عدد عدم مطلوبیت، تعریف شرایط یک قعطهی موتوری با استفاده از اعداد که در آن عدد صفر نشان دهنده یک قطعهی جدید بوده و هرچه عدد عدم مطلوبیت افزایش یابد، شرایط قطعه نیز بدتر میشود.

Demulsibility

قابلیت امولسیون شکنی، توانایی یک سیال حل نشدنی در آب در جداشدن از آن به هنگامی که با آب به صورت امولسیون در آمده است.

Demulsifier

شکننده امولسیون

Density

چگالی، وزن مخصوص

Deoiling

روغن گیری از واکس

Deposit

رسوب

Depth Filter

فیلتر عمقی، نوعی فیلتر که آلودگیها را در مسیرهای عبوری از سیال جدا میکند.

Dermatitis

حساسیت پوست که ممکن است بر اثر تماس مکرر با محصولات نفتی رخ دهد.

Desorption

واجذبی، دفع، پس دادن

Desuckering oil

مواد نفتی که برای دفع آفات برخی از گیاهان مانند تنباکو استفاده میشود.

Detergent additive

مواد افزودنی پاک‌کننده، مواد افزودنی به روغن که سبب تعلیق آلودگی در روغن شده و از رسوب آنها جلوگیری میکنند

Detonation

انفجار، احتراق ضربه‌ای

Dewaxing aid

ماده افزودنی اضافه شده به واحد واکس‌زدایی توسط متیل اتیل کتون که جداشدن واکس از روغن را تسریع میکند

Dewaxing Filter

فیلترهای دوار خلا در روش واکس زدایی به وسیله MEK به منظور جداسازی واکس از روغن

Dewaxing unit

واحد واکس‌زدایی

Dewaxing

حذف واکس‌های پارافینی از روغن به منظور بهبود خواص آن در دماهای پایین به خصوص کاهش نقطهی ابریشدن و نقطهی ریزش

Dibasic Acid Ester

روغن پایه سینتتیک یا استر آلی تشکیل شده به وسیلهی واکنش یک اسید دیکربوگسیلیک و یک الکل

Dielectric Strength

استحکام دی الکتریک، توانایی یک مادهی عایق در پایداری در برابر تنش الکتریکی (ولتاژ)

Diesel cycle

سیکل دیزل

Diesel Fuel

سوخت دیزل

Diesel-Index

شاخص تخمینی برای عدد ستان که از حاصل‌ضرب وزن مخصوص API و نقطهی آنیلین(در درجهی فارنهایت) تقسیم بر 100 به دست میآید

Differential Pressure Indicator

دستگاه فشارسنج تفاضلی، دستگاهی که اختلاف فشار میان دو نقطه را اندازه میگیرد.

Dimer

ترکیب دو واحد از مولکول‌های غیراشباع با یکدیگر که تشکیل یک مولکول متفاوت با وزن مولکولی بالاتر میدهد

Dispersant additive

مواد افزودنی متفرق‌کننده، مواد افزودنی که ذرات ریز نامحلول در روغن را متفرق میکند تا از رسوب و انباشتگی آنها جلوگیری کند

Dispersion

قدرت معلق نگه داشتن مواد در حلال

Disposable

قابل از بین بردن

Dissolved Gases

گازهای محلول

Distillate fuel

سوخت‌های حاصل از تقطیر نفت خام

Distillate

محصولات تقطیر، هر یک از محصولات نفتی تولید شده به وسیلهی روش تقطیر مانند مایعات گازی طبیعی و غیره

Distillation Method

روش تقطیر، اولین مرحله پالایش روغن پایه از نفت خام

Distillation Test

آزمایش تقطیر، روش تعیین ویژگیهای مربوط به قابلیت تبخیر و فراریت یک مایع هیدروکربنی به وسیلهی تبخیر نمونه مورد نظر تحت گرمای کنترل شده

Distillation tower

برج تقطیر

DN Factor

سرعت سطح، فاکتور دیاِن، این عدد بیانگر سرعت یاتاقان‌های غلطکی است که به صورت حاصل ضرب قطر داخلی یاتاقان در سرعت آن محاسبه میگردد.

Drag

مقاومت در برابر جابجایی که در اثر گرانروی روغن حاصل میشود

Drawing compound

ترکیبات روغنی حاصل از مواد نفتی که در عملیات کشش و پرداخت سطوح فلزات استفاده میشوند.

Drum

یک ظرف که گنجایش آن برابر با 55 گالن آمریکایی است، استوانه، بشکه

Dry lubrication

روانکاری با استفاده از مواد جامد

Dry point

دمایی در تقطیر که در آن دما آخرین قطرهی مایع موجود در ظرفِ تقطیر از آن محو گردد و تنها مواد جامد در ظرف تقطیر باقی بماند.

Dry Sump

یک نوع موتور که در آن روغن در کارتر نگه‌داری نشده و بنابراین از روانکاری پاششی در آن استفاده میشود

Dynamic Seal

کاسه نمدی که به علت جابجایی شعاعی و محوری دستگاه حرکت کند

Dynamometer

وسیله‌ای برای اندازه‌گیری توان مکانیکی خروجی یا گشتاور اندیکاتوری یک ماشین

Elasto-hydrodynamics (EHD) Lubrication

روانکاری الاستوهیدرودینامیک، نوعی روانکاری که در طول تغییر شکل الاستیک دو سطح غیر منطبق تحت بار زیاد رخ میدهد.

Elastomer

الاستومر، ماده‌ای شبیه لاستیک

Electric Emission Control

عملیات کنترل الکتریکی در اتومبیل‌ها برای کاهش میزان آلودگی اگزوز مانند Co و NOx و هیدروکربن‌ها از طریق بهینه‌کردن بازده احتراق.

Electrical Insulating Oil

روغن عایق الکتریکی

Electrical Oil

روغن الکتریکی، روغن روانکار دارای ویژگیهای مناسب الکتریکی برای استفاده در وسایلی مانند ترانسفورماتورها

Electrostatic Separator

جداکننده‌ای که آلودگیهای موجود در سیالات دی الکتریک را با استفاده از باردار کردن الکتریکی آلودگیها و سپس جمع‌آوری آنها توسط جاذبهی الکتریکی از سیال خارج میکند.

Emission Control System

سیستم کاهش‌دهنده آلودگیهای خروجی از اگزوز وسایل نقلیه

Emissions

آلاینده‌ها

Emulsifier

امولسیفایر، مادهی افزودنی که امولسیون پایدار تشکیل دهد و معمولاً در مورد مخلوط آب و روغن استفاده میشود.

Emulsion

مخلوط پایدار دو یا چند مایع غیر قابل امتزاج است که توسط درصدی از امولسیفایر به صورت معلق نگه داشته میشود و معمولاً دارای دو فاز پیوسته و گسسته میباشد.

End Point

نقطه‌ی پایانی، بالاترین دمای ثبت شده بخارهای حاصل از تقطیر محصولات نفتی.

Energy

انرژی

Engine Deposits

رسوبات داخل موتور

Engine Oil

روغن موتور

Engler Degrees

درجه انگلر، واحدی برای اندازه‌گیری گرانروی است.

Entrained air

مخلوط مکانیکی حباب‌های هوا ومایع که تمایل به جدایی از فاز مایع دارند.

Environmenal Contaminant

آلودگیهای محیطی

Ep (Extreme Pressure) Lubricant

روانکارهای فشارپذیر، روانکارهایی که توانایی تحمل بارهایی بیش از بارهای قابل تحمل توسط روانکارهای معمولی را (بدون ایجاد سایش صدمه) دارا هستند.

Ep additive (Extreme Pressure additive)

ماده افزودنی که خاصیت تحمل بارهای بالا را در روانکار ایجاد کرده و با تشکیل لایه مقاوم از سایش جلوگیری میکند.

EP Oil

روغن فشار پذیر

EP-Agent

ماده افزودنی برای محافظت سطوح فلزی در مقابل فشار زیاد

Erosion

فرسایش، از بین رفتن ماده توسط برخورد سیال با سرعت بالا با ماده

Ester

استر، ترکیب شیمیایی حاصل از واکنش یک اسید آلی با یک الکل یا یک ترکیب آلی حاوی رادیکال هیدروکسیل (OH)

Ethanol

اتانول، اتیل الکل به فرمولC2H5 OH

Evaporation

تبخیر

Exhaust Gas recirculation (EGR)

سیستمی که در آن با برگشت گاز خروجی به چرخه، مخلوط سوخت و هوا رقیق شده و به این ترتیب حداکثر درجه‌ی حرارت احتراق و به دنبال آن، انتشار گاز NOx کاهش مییابد.

Explosive Limits

محدوده‌ قابلیت انفجار، بخارات محصولات نفتی تنها در محدوده‌ی غلظت مشخصی قابل انفجار یا اشتعال هستند.

Extract

استخراج، یک محصول جانبی حاصل از مرحلهی استخراج توسط حلال، آن قسمت از روغن یا مادهی تقطیر شده که نامحلول بوده و به وسیلهی حلال از ساختار روغن حذف میشود.

Extraction

فرآیند استخراج، فرآیند افزودن یک حلال به یک جریان مایع، که سبب تقسیم آن به دو فاز جدا میگردد. فاز اول دارای حلال فراوان و فاز دوم حاوی رافینیت فراوان میباشد. فرآیند استخراج سبب ایجاد رافینیت بهتر (رافینیت دارای واکس) و همچنین فاز استخراج (که حاوی مواد آ

Face Seal

کاسه‌نمدی که از ترشح و نشتی سیالات از اطراف محور‌های دوار جلوگیری میکند.

Fahrenheit

درجه فارنهایت.واحد سنجش دما

Falex test

ازمون فالكس، روش تعیین مشخصهی تأثیر فشار زیاد یا مشخصهی ضد اصطکاک روغن‌ها وگریس‌ها

Fat

روغن گیاهی یا حیوانی که به منظور ایجاد یک مادهی صابونی با یک قلیا ترکیب میشود.

Fatigue Chunks

ذراتی با ضخامت بیش از 50 میکرون که سبب ایجاد سایش شدید در دندانه‌های چرخ‌دنده میشوند.

Fatigue Life

عمر خستگی، تعداد سیکل تئوری که یک یاتاقان قبل از ایجاد هر نوع خرابی تحت یک بار و سرعت مشخص تکرار میکند.

Fatty Acid

اسید چرب

Fatty oil

روغن چرب، روغن‌های طبیعی یا مصنوعی ویژه‌ای که خاصیت مرطوب‌کنندگی خاصی دارند.

Feed Stock

مادهی خوراک یک فرایند

Fiber Grease

گریس با ساختار الیافی یا رشته‌ای، عموماً گریس‌های پایه سدیمی از این نوع میباشند.

Fiber lubricant

نوعی روانکار که معمولاً دارای مواد امولسیون‌کننده بوده و در فرایند تولید پارچه از الیاف پشمی یا مصنوعی به کار میرود و پس از پایان عملیات تولید به راحتی با شستن از پارچه‌ها پاک میشوند.

Fiber

فیبر(الیاف)

Filler

پرکننده‌ها، موادی مانند میکا، تالک و پودرهای مختلف میباشند که برای حصول به کاربردهای ویژه، به برخی گریس‌ها افزوده شوند.

Film Strength

قابلیت مقاومت فیلم روانکار در برابر از هم گیسختگی در اثر بار، سرعت و دمای بالا را گویند

Filter Cloth

پارچهی فیلتر

Filter Efficiency

کارایی فیلتر

Filter Element

یک وسیلهی خلل و فرج‌دار در فیلتر که فرآیند واقعی فیلتراسیون را انجام میدهد

Filter Media, Depth

مادهی خلل و فرج‌دار که آلودگیها را در یک مسیرطولانی از مایع جدا میکند

Filter Media, Surface

مادهی خلل و فرج‌دار که آلودگیها را بر روی سطح منفذدار نگه میدارد

Filter medium

مادهی خللل و فرج‌دار درون فیلتر که فرآیند عملی فیلتراسیون را انجام میدهد.

Filter

فیلتر

Filtration (Beta) Ratio

نسبت تعداد ذرات بزرگتر از یک اندازهی مشخص در سیال قبل از عبور از فیلتر به تعداد ذرات بزرگ‌تر از همان اندازهی معین در سیال عبور کرده از فیلتر در شرایط مشخص آزمایشگاهی

Filtration

فیلتراسیون

Final boiling point(FBP)

بالاترین دمایی كه در ضمن انجام عملیات تقطیر ثبت می شود

Fire point

نقطه آتش گیری، حداقل دمایی است که در آن دما بخار‌های حاصل از محصولات نفتی به حدی است که در مجاورت آتش محترق شده و احتراق آنها تا مدت 5 ثانیه ادامه مییابد. (روش آزمایشASTM D-92)

Fire Resistant Fluid

سیال ضد آتش‌، سیال مورد استفاده در سیستم‌های هیدرولیک در دمای بالا

Fixed Displacement Pump

پمپی که در آن جابجایی به ازاء هر سیکل تغییر نمیکند.

Flame propagation

انتقال و توسعه آتش :

Flash Point

نقطه اشتعال، پایین‌ترین درجه حرارتی که در آن روغن یا هر سیال دیگری به اندازه کافی تبخیر شده و با نزدیک شدن شعلهی آتش به آن در یک لحظه مشتعل شده و سپس خاموش میگردد. این مشخصه فیزیکی معیاری برای تعیین قابلیت اشتعال روغن میباشد . (طبق استاندارد ASTM D-92)

Floc point

نقطه توده شدن، بالاترین دمایی که در آن مواد مومی موجود در روغن به حالت جامد درآمده و ظاهر روغن را کدر میکنند.

Flow Meter

دبی سنج

Flow Rate

دبی عبور سیال، مقدار جرم یا حجم یا وزن سیال عبوری از یک منفذ در یک ثانیه

Fluid Friction

اصطکاک درون سیال به علت گرانروی

Fluid Opacity

تیرگی سیال، عدم شفافیت در سیال

Fluid power

قدرت هیدرولیكی سیال

Fluid

سیال

Flushing

فلاشینگ، شره‌شویی ، سرباره‌گیری، شستشو با استفاده از جریان سریع سیال

Foam Inhibitor

مواد افزودنی که به مقدار بسیار بسیار کم به روانکار اضافه شده و از تشکیل کف براثر وجود هوا جلوگیری میکند و فرآیند نابودی کف‌های تولید شده را تسریع میبخشد.

Foaming

کف کردن، ایجاد مخلوط ‌هوا و محصولات نفتی که باعث کاهش تأثیرمحصول وکارایی روغن و هواکشیدن پمپ‌های روغن و غیره می شود، کف کردن را میتوان با مواد افزودنی ضدکف از میان برد ویژگیهای کف‌زدایی یک روغن توسط وزش هوا از میان یک نمونه روغن در دمای مشخص و اندازه‌گی

Food additive

مواد افزودنی صنایع غذایی

Foots Oil

روغن به دست آمده در فرایند تهیه واکس

Force Feed Lubrication

سیستم روانکاری که در آن روانکار تحت فشار به سطح یاتاقان فرستاده میشود.

Formulation

ترکیب روغن، فرمولاسیون روغن

Four ball test

آزمون چهار ساچمه

Four ball testers

ماشین چهار ساچمه که شامل دو نوع روش آزمایش فشارپذیری سایش بوده و به منظور تعیین خواص روانکارها مانند خواص ضدسایش، ویژگیهای اصطکاکی و یا توانایی تحمل بار استفاده میشود.

Four-square-gear oil tester

دستگاهی برای انداه گیری قابلیت تحمل بارِ یك روغن روانساز

Fractionation

فرآیند تفکیک و تجزیه روغن به اجزاء و ترکیبات آن

Free water

ذرات آب موجود در یک سیال که بسته به وزن مخصوص سیال در کف و یا روی سیال قرار میگیرند.

Freezing point

نقطهی انجماد، دمایی که در اثر سرد کردن هیدروکربن‌ها، کریستال‌ها تشکیل میشوند.

Fretting Corrosion

خوردگی فرسایشی، خوردگی که به علت حرکت‌های کوتاه و نسبی دو قطعهی فلزی در تماس با یکدیگر رخ میدهد.

Fretting

فرآیند سایش میان دو سطح که به علت حرکت نسبی نوسانی دو سطح با دامنهی کوتاه رخ میدهد.

Friction

اصطكاك

Fuel Economy Oil

روغن‌هایی که باعث کم‌کردن مصرف سوخت میشوند، این روغن‌ها به دلیل دارا بودن اصطکاک داخلی کم، سبب کاهش مصرف سوخت میشوند.

Fuel Injection

تزریق سوخت به صورت تحت فشار از طریق یک نازل کوچک به سیستم مکش سیلندر در موتور

Fuel Oils, heating oil

مازوت، نفت کوره، سوخت کوره، نفت سیاه، روغن حرارتی

Fuel pump

پمپ سوخت

Full Flow Filteration

یک سیستم فیلتراسیون که تمام جریان سیال سیستم از یک فیلتر عبور میکند

Full- Fluid-Film Lubrication

روانکاری هیدرودینامیک

Furfural Extraction

روش استخراج توسط حلال فورفورال به منظور کاهش مقدار آروماتیک‌ها و در نتیجه افزایش پایداری در برابر اکسیداسیون

Furfural

یکی از حلال‌های مورد استفاده در روش استخراج توسط حلال به فرمول C5H4O2

FZG Four Square Gear Oil Test

آزمایش FZG که در آن دو دنده در آرایش four square قرار گرفته و به وسیلهی یک موتور الکتریکی می چرخند. سیستم دنده مورد نظر در یک روانکار، شروع به کار می کند و بار آن آنقدر آفزایش می یابد تا خرابی در دنده رخ دهد. خرابی لحظه ای است که وزن سیستم دنده ها به میز

FZG Test

یک آزمایش آلمانی برای تعیین خواص فشارپذیری در روغن‌های ‌دنده

FZG-Load Stage

آخرین مرحله بار قابل تحمل توسط یک روغن تحت شرایط عملیاتی آزمایش FZGمی باشد.

Galling

نوعی سایش که براثر از بین رفتن سطح دنده و یا یاتاقان رخ میدهد

Gas absorber oil

روغن مصرفی برای بازیابی ترکیبات محلول در مخلوط گازهای نفتی

Gas blanket

پوشش با استفاده از گاز

Gas chromatography

روشی که یکی از کاربردهای آن شناسایی نوع و مقدار هیدروکربن‌ها، حلال‌ها و برش‌های سبک حاصل از تقطیر است

Gas engine lubricant

روانكار موتورهای گازی

Gas engine

یک موتور احتراق داخلی که به وسیلهی گاز طبیعی کار میکند، موتور گازسوز

Gas Liquefaction

فرآیند خنک‌کردن گاز طبیعی تا دمای ° 162- که منجر به کاهش 600 برابری حجم آن شده و در پی آن گاز، مایع گشته و به راحتی قابل حمل است

Gas Processing

جدایی گاز و نفت و حذف ناخالصیها و مایعات گازی از گاز طبیعی

Gaseous Fuels

گازهای هیدروکربنی که به عنوان سوخت در موتورهای احتراق داخلی استفاده میشوند مانند متان، اتان، پروپان و بوتان

Gasification

تولید سوخت گازی شکل از سوخت مایع و یا جامد

Gasohol

ترکیب اتانول خشک با بنزین بدون سرب

Gasoil

گازوئیل، سوخت دیزل

Gasoline

بنزین

Gear Oil

روغن دنده

Gear

دنده

Gearbox

جعبه دنده، گیربکس

Gel

ژل

General purpose oil

روغن های روانساز برای مصارف عمومی بدون نیاز به خصوصیات ویژه

Generated Contaminant

آلودگیهای تولید‌شده در روغن

Graphite

گرافیت

Gravimetric Analysis

روشی که در آن وزن آلودگیهای خشک شده را در واحد حجم سیال بدست میآورند و این عدد نمایانگر مقدار آلودگی برحسب میلیگرم در واحد حجم سیال برحسب لیتر است.

Gravity

چگالی؛ نسبت وزن به واحد حجم، سنگینی، گرانی

Grease

گریس،گریس‌ها محصولات جامد یا نیمه جامدی هستند<