سولفانات فوق بازی بر پایه کلسیم

سولفانات فوق بازی بر پایه کلسیم (عدد بازی 400)

شرح محصول

محصول فوق یک مکمل سولفانات فوق بازی چند منظوره بر پایه کلسیم با عدد بازی 400 است که بطور کلی به عنوان پاک کننده و ضد زنگ در روغن موتور بکار می رود. کاربردهای این افزودنی شامل روغن های اتومبیل، خودرو های دیزلی، روغن های دریایی، موتورهای دیزلی راهآهن و دیگر موتورهای دیزلی می باشد.

ویژگی ها

    خاصیت پاک کنندگی در دماهای بالا
    انحلال پذیری و پایداری در دماهای بالا
    خاصیت خنثی سازی اسید

مشخصات عمومی
خواص     واحد     مقدار
گرانروی در 100 درجه سانتیگراد     Cst     70
چگالی در 15 درجه سانتیگراد     kg/m3     1200
عدد بازی (TBN)     mg KOH/g     400
نقطه اشتغال     درجه سانتیگراد     220
کلسیم     درصد وزنی     2/15

نگهداری، ایمنی و بهداشت

دمای حمل، 90-80 درجه سانتیگراد (194-176 درجه فارنهایت)

دمای انبارش، 80-60 درجه سانتیگراد (176-140 درجه فارنهایت)